Vergadering

Agenda - Raadsvergadering

5 juli 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen besluitenlijsten en Lijst van Toezeggingen

_4A. Besluitenlijst raadsvergadering 10 mei 2023._

_4B Besluitenlijst raadsvergadering 8 juni 2023, alsmede de actuele Lijst van Toezeggingen._

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad

B.06 Onderzoek geloofsbrieven en installatie nieuw raadslid

_A._ _Onderzoek geloofsbrieven_

_B._ _Toelating_

_C._ _Installatie_

B.07 Aanwijzing plaatsvervangend griffier

_Voorgesteld wordt om bij acclamatie in stemmen met het voorstel._

C Besluitvorming door de raad: De Hamerstukken

_Voorgesteld wordt om, gelet op behandeling in het raadsoverleg op 21 en 22 juni jongstleden, zonder debat in te stemmen met de voorstellen._

C.08 Mobiliteitsprogramma "Mobiliteit in Het Hogeland"

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_De raad wordt gevraagd het Mobiliteitsprogramma vast te stellen._

C.09 Bestemmingsplan SV Bedum

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen._

C.10 Voorgenomen fusie onderwijsorganisaties Marenland en Noordkwartier

_Portefeuillehouder: Karen Hansems_

 

_De raad wordt gevraagd ‘in te stemmen met’ de conceptstatuten van de stichting die voortkomt uit het samengaan van de schoolbesturen Marenland en Noordkwartier._

C.11 Verordening ondergrondse infrastructuur

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_De raad wordt gevraagd de voorgelegde verordening vast te stellen._

C.12 Krediet wijkvernieuwing prof. Mekelstraat in Bedum

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_De raad wordt gevraagd een krediet van € 421.000 beschikbaar te stellen voor herinrichting_

_van de straat in het kader van wijkvernieuwing_

C.13 Bestemmingsplan Knijpsterweg 2 Zandeweer

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

_De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen._

C.14 Bestemmingsplan Hoofdstraat 2 Vierhuizen

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen._

C.15 Bestemmingsplan Winsum Dorp-steenfabriek Lombok

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen._

Bijgevoegde documenten

C.16 Jaarstukken Regio Groningen Assen (RGA)

_Portefeuillehouder: Mariëtte de Visser_

 

_De raad is in de gelegenheid te reageren op de ontwerpbegroting 2024 van de RGA._

C.17 Ontwerpbegroting 2024 GR Volkskredietbank Noord Oost Groningen

_Portefeuillehouder: Mariëtte de Visser_

 

_De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting._

C.18 Ontwerp-meerjarenbegroting GR Publiek Vervoer

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de ontwerp-meerjarenbegroting._

C.19 Wijziging GR Publiek Vervoer

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_De raad is in de gelegenheid een zienswijze in te dienen op de voorgenomen wijziging van de gemeenschappelijke regeling._

D Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken na behandeling in het raadsoverleg

_Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad._

D.20 Beleidskader afval en grondstoffen

_Portefeuillehouder: Arjen Nolles_

 

_De raad wordt gevraagd keuzes te maken met betrekking tot de afvalinzameling._

D.21 Tijdelijke huisvesting teams Beheer en Openbare Ruimte

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_De raad wordt gevraagd middelen beschikbaar te stellen voor o.a. aanschaf van units voor de tijdelijke huisvesting van de ‘buitendienst’ van de gemeente._

D.22 Ontwikkeling woonplan Zoutkamp

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd de verkennende grondexploitatie voor een woningbouwlocatie met aanleg van een haven op het voormalige Heiploegterrein vast te stellen en daarvoor een bestemmingsreserve van € 2.320.000 in te stellen._

D.23 Verklaring van geen bedenkingen bouw 50 tijdelijke woningen Treubweg te Uithuizen

_Portefeuillehouder: Mariette de Visser_

 

_De raad wordt gevraagd te oordelen over de reactie op de ingediende zienswijzen op de ontwerpverklaring en een definitieve verklaring af te geven._

E Besluitvorming door de raad: Bespreekstuk zonder voorbereidende behandeling in het raadsoverleg

E.24 Jaarstukken 2022

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd het jaarverslag en de jaarrekening 2022 met een positief resultaat van € 20.342.008 vast te stellen en besluiten te nemen over het bestemmen van het overschot._

E.25 Sluiting