Vergadering

Agenda - Raadsvergadering (openbaar)

4 oktober 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

Bijgevoegde documenten

A.04 Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 8 juni, 5 en 12 juli 2023, alsmede de actuele Lijst van Toezeggingen

A.05 Bestuurlijke agenda

_De raad kan reageren op de door het college toegezonden bestuurlijke agenda. Deze wordt elk kwartaal besproken._

A.06 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: De Hamerstukken

_Voorgesteld wordt om, gelet op behandeling in het raadsoverleg op 20 september jongstleden, zonder debat in te stemmen met de voorstellen._

B.07 Begroting programma transformatie sociaal domein

_Portefeuillehouder: Mariëtte.de Visser_

 

_De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de financiële onderbouwing van de transformatie en hiervoor incidenteel € 3.834.500 uit de bestemmingreserve sociaal domein beschikbaar te stellen._

B.08 Centrumregeling Veilig Thuis Groningen

_Portefeuillehouder: Karen Hansems_

 

_De raad wordt gevraagd toestemming te verlenen voor het aangaan van de Centrumregeling en besluit hiertoe geen nadere zienswijze in te dienen._

B.09 Jeugdsozenbeleid 2024-2028

_Portefeuillehouder: Karen Hansems_

 

_De raad wordt gevraagd het jeugdsozenbeleid vast te stellen._

B.10 Verordening nadeelcompensatie omgevingswet gemeente Het Hogeland

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd de verordening vast te stellen._

B.11 Transitiestrategie omgevingsplan Het Hogeland

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd de transitiestrategie vast te stellen._

B.12 Aanpassing lijst bindend adviesrecht

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

_De raad wordt gevraagd het bindend adviesrecht niet van toepassing te verklaren op hergebruik van o.a. agrarische bebouwing en ontwikkelingen t.b.v. versterkingsopgave._

B.13 Schoolstraat – Hoofdstraat Oost Uithuizen

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

_De raad wordt gevraagd in te stemmen met de nota van zienswijzen, het bestemmingsplan conform deze nota vast te stellen en het beeldkwaliteitsplan Schoolstraat e.o. als onderdeel van de welstandsnota vast te stellen.

_

C Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken na behandeling in het raadsoverleg

_Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad._

C.14 Minimabeleid 2024-2028

_Portefeuillehouder: Mariëtte de Visser_

 

_De raad wordt gevraagd het beleidsplan minimabeleid 2024-2028 vast te stellen._

C.15 Erfgoedverordening Het Hogeland 2024

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd de verordening vast te stellen._

C.16 Verordening Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd de verordening vast te stellen._

C.17 Besluitvormingstraject Oostpolder

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De gemeenteraad wordt gevraagd om, voorafgaand aan besluitvorming van Provinciale Staten, te reageren op de Reactienota, het advies van de Commissie m.e.r., het Plan-MER, de Structuurvisie Oostpolder en het advies over de Vangnetregeling, zodat deze reactie als zienswijze bij besluitvorming mede in beschouwing kan worden genomen. De besluitvorming ligt, zoals aangegeven bij de provincie; de gemeenteraad kan besluiten een zienswijze in te dienen._

C.18 Sluiting