Vergadering

Agenda - Raadsoverleg (openbaar)

29 november 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

17:00 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

00 Agenda Raadsoverleg 29 november 2023

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning

_Portefeuillehouder: Karen Hansems_

 

_Voor 2024 is een nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze vast te stellen._

04 Tweede begrotingswijziging GR PG&Z

_Portefeuillehouder: Karen Hansems_

 

_De raad wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de begrotingswijziging GR PG&Z._

05 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Het Hogeland

_Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding_

_De raad wordt verzocht een aantal wijzigingen in de APV vast te stellen.._

06 Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s

_Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding_

_Ten aanzien van de oprichting van de Stichting Waarborgfonds wordt de raad voorgesteld geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken._

07 Regionaal beleidsplan Veiligheid 2024-2027

08 Bespreken ingekomen stukken

_Op verzoek van de fractie Lokaal Sociaal, gedaan in de raadsvergadering van 4 oktober jongstleden, worden de ingekomen stukken vermeld onder 11A en 11B ter bespreking geagendeerd._

 

11A. Memo voortgang NPG

 

_Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding_

 

11B. Memo financiële bijdrage expertbegeleiding onvoorziene kosten

 

_Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding en Mariette de Visser_

09 Lokaal Plan van Aanpak versterking 2024

_Portefeuillehouder: Mariëtte de Visser_

 

_De raad wordt gevraagd het voorgelegde Plan van Aanpak vast te stellen. Hiermee wordt de lokale opgave voor het versterken van panden met het oog op aardbevingsdreiging vastgesteld._

10 Gebiedsprogramma Eemshaven +

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_Om een impuls te geven aan de leefbaarheid van omliggende dorpen van de Eemshaven wordt de raad gevraagd het gebiedsprogramma Eemshaven + vast te stellen en de hiervoor benodigde middelen beschikbaar te stellen._

11 Najaarsnota

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd de voorgelegde Najaarsnota en de daarin opgenomen voorstellen voor begrotingswijzigingen vast te stellen._

12 Rondvraag

13 Sluiting