Vergadering

Agenda - Raadsvergadering (openbaar)

13 december 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 8 november 2023, alsmede de actuele Lijst van Toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: De Hamerstukken

_Voorgesteld wordt om, gelet op behandeling in het raadsoverleg op 29 november jongstleden, zonder debat in te stemmen met de voorstellen._

B.06 Verordening Maatschappelijke Ondersteuning

_Portefeuillehouder: Karen Hansems_

 

_Voor 2024 is een nieuwe verordening maatschappelijke ondersteuning opgesteld. De raad wordt voorgesteld deze vast te stellen._

B.07 Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s

_Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding_

_Ten aanzien van de oprichting van de Stichting Waarborgfonds wordt de raad voorgesteld geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken._

B.08 Regionaal beleidsplan Veiligheid 2024-2027

_Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding_

 

_De raad wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2024-2027._

C Besluitvorming door de raad: Bespreekstuk zonder voorbereidende behandeling in het raadsoverleg

C.09 Vaststellen verordening rekenkamer Het Hogeland 2024

_De raad dient op grond van de Wet versterking decentrale rekenkamers een verordening vast te stellen waarmee een rekenkamer wordt ingesteld. Deze concept-verordening wordt door de auditcommissie ter vaststelling aan u voorgelegd._

C.10.A Benoemen leden en voorzitter rekenkamer

In aansluiting op het op grond van de Wet versterking decentrale rekenkamers instellen van een rekenkamer dienen de leden en uit hun midden een voorzitter te worden benoemd. De auditcommissie draagt op grond hiervan personen voor ter benoeming en beëdiging.

C.10.B Beëdiging leden rekenkamer

In aansluiting op het op grond van de Wet versterking decentrale rekenkamers instellen van een rekenkamer dienen de leden en uit hun midden een voorzitter te worden benoemd. De auditcommissie draagt op grond hiervan personen voor ter benoeming en beëdiging.

D Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken na behandeling in het raadsoverleg

_Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad._

D.11 Plan van aanpak definitiefase nieuw gemeentehuis

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_Om uitvoering te geven aan het eerder door de raad genomen besluit om te onderzoeken of er een nieuw gemeentehuis gerealiseerd kan worden op de lijn Winsum-Baflo-Warffum is een Plan van aanpak opgesteld voor de definitiefase. De raad wordt gevraagd dit PvA vast te stellen en bijbehorende middelen beschikbaar te stellen._

D.12 Najaarsnota

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd de voorgelegde Najaarsnota en de daarin opgenomen voorstellen voor begrotingswijzigingen vast te stellen._

D.13 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Het Hogeland

_Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding_

 

_De raad wordt gevraagd een aantal wijzigingen in de APV vast te stellen._

D.14 Lokaal Plan van Aanpak versterking 2024

_Portefeuillehouder: Mariëtte de Visser_

 

_De raad wordt gevraagd het voorgelegde Plan van Aanpak vast te stellen. Hiermee wordt de lokale opgave voor het versterken van panden met het oog op aardbevingsdreiging vastgesteld._

D.15 Gebiedsprogramma Eemshaven +

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_Om een impuls te geven aan de leefbaarheid van omliggende dorpen van de Eemshaven wordt de raad gevraagd het gebiedsprogramma Eemshaven + vast te stellen en de hiervoor benodigde middelen beschikbaar te stellen._

D.16 Motie vreemd deregulering evenementen VVD CDA. ChristenUnie Hogeland Lokaal Centraal

D.17 Motie vreemd aan de orde oproep over aanhoudende situatie Ter Apel ChristenUnie CDA GroenLinks PvdA Hogeland Lokaal Centraal Lokaal Sociaal VVD

D.18 Sluiting