Vergadering

Agenda - Raadsoverleg (openbaar)

20 september 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.00 Agenda raadsoverleg 20 september 2023

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Minimabeleid

_Portefeuillehouder: Mariëtte de Visser_

 

_De raad wordt gevraagd het beleidsplan minimabeleid 2024-2028 vast te stellen._

A.04 Begroting transformatie sociaal domein

_Portefeuillehouder: Mariëtte.de Visser_

_De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de financiële onderbouwing van de transformatie en hiervoor incidenteel__€ 3.834.500 uit de bestemmingreserve sociaal domein beschikbaar te stellen._

A.05 Implementatieplan Ontwikkelplein Het Hogeland

_Portefeuillehouder: Mariëtte de Visser_

 

_De raad wordt gevraagd in 2023 € 600.000, € 553.558 en in 2024 € 256.364 incidenteel alsmede vanaf 2024 € 652.420 structureel in te zetten ten behoeve van (de gevolgen van) het implementatieplan Ontwikkelplein en de bijbehorende begrotingen hierop aan te passen._

A.06 Centrumregeling Veilig Thuis Groningen

_Portefeuillehouder: Karen Hansems_

_De raad wordt gevraagd toestemming te verlenen voor het aangaan van de Centrumregeling en desgewenst een zienswijze in te dienen._

B Omstreeks 18.15 uur wordt de vergadering onderbroken voor een pauze. Om 19.00 uur wordt de vergadering hervat met agendapunt 7

B.07 Jeugdsozenbeleid

_Portefeuillehouder: Karen Hansems_

_De raad wordt gevraagd het jeugdsozenbeleid vast tet stellen._

B.08 Verordening nadeelcompensatie omgevingswet

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd de verordening vast te stellen._

B.09 Transitiestrategie omgevingsplan Het Hogeland

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd de transitiestrategie vast te stellen._

B.10 Aanpassing lijst bindend adviesrecht

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd__het bindend adviesrecht niet van toepassing te verklaren op hergebruik van o.a. agrarische bebouwing en ontwikkelingen t.b.v. versterkingsopgave_

B.11 Erfgoedverordening Het Hogeland

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd de verordening vast te stellen._

B.12 Verordening Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd de verordening vast te stellen._

B.13 Schoolstraat – Hoofdstraat Oost Uithuizen

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd in te stemmen met de nota van zienswijzen, het bestemmingsplan conform deze nota vast te stellen en het beeldkwaliteitsplan Schoolstraat e.o. als onderdeel van de welstandsnota vast te stellen._

B.14 Rondvraag

B.15 Sluiting