Vergadering

Agenda - Raadsoverleg (openbaar)

17 januari 2024

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

00 Agenda Raadsoverleg 17 januari 2024

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Openstelling aanwijzingsprocedure lokale omroep

_Portefeuillehouder: E. Dijkhuis_

 

_Op 26 november 2023 heeft het Commissariaat voor de Media de procedure opengesteld om voor de vijfjarige periode na 26 november 2024 een lokale omroep aan te wijzen. Vanaf deze datum kunnen geïnteresseerde partijen bij het Commissariaat een aanvraag indienen om te worden aangewezen als lokale omroep voor de gemeente Het Hogeland. Middels dit voorstel wordt de raad gevraagd aanvullende toetsingscriteria (en de wegingsfactor per criterium) vast te stellen waaraan de raad de aanvragen zal toetsen en dit kenbaar te maken aan het Commissariaat voor de Media._

04 Landschapscompensatie 380 kV

_Portefeuillehouder: E. Dijkhuis_

_De raad wordt gevraagd om voor een aantal projecten van het landschapscompensatieprogramma middelen beschikbaar te stellen, binnen het deelproject Westerdijkshorn/ Bedum een investeringskrediet beschikbaar te stellen en de begroting hierop aan te passen._

05 Wijziging GR Beschermd wonen, opvang inloopvoorziening GGz

_Portefeuillehouder: K. Hansems_

 

_Het doel van dit raadsvoorstel is de raad gelegenheid te bieden een zienswijze in te dienen op de concept-gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling, toestemming te vragen voor het aangaan van de regeling en het opheffen van het Convenant._

 

_Mocht de raad besluiten een zienswijze te willen formuleren, dan kan deze worden toegevoegd aan de stukken voor de raadsvergadering op 31 januari ter besluitvorming._

06 Instemming jaarstukken Lauwers en Eems

_Portefeuillehouder: K. Hansems_

_Jaarlijks legt Lauwers en Eems de jaarrekening en het jaarverslag voor aan de raad van gemeente Het Hogeland. Na instemming met de jaarstukken kan Lauwers en Eems de jaarrekening vaststellen. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de jaarstukken._

07 Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen 2024

_Portefeuillehouder: A. Nolles_

_De raad wordt in de gelegenheid gebracht een zienswijze in te dienen en gevraagd toestemming te verlenen aan het college om de wijzigingen in de GR ODG door te voeren._

 

_Mocht de raad besluiten een zienswijze te willen formuleren, dan kan deze worden toegevoegd aan de stukken voor de raadsvergadering op 31 januari ter besluitvorming._

08 Ontwikkelen verduurzamingsaanpak particuliere woningvoorraad

_Portefeuillehouder: A. Nolles_

_Om de ambitie uit de omgevingsvisie te behalen, moeten er tot 2035 jaarlijks forse aantallen particuliere woningen aardgasvrij gemaakt worden. De raad wordt gevraagd middelen beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling en uitvoering van de meerjarige verduurzamingsaanpak voor de particuliere woningvoorraad._

09 Goedkeuring lokaal programmaplan “Kop op ’t Hogeland” 2023-2030 NPG

_Portefeuillehouder: H.J. Bolding en M.A. de Visser_

_De raad wordt gevraagd om het Lokaal Programmaplan ‘Kop op ’t Hogeland’ 2023-2030 definitief goed te keuren. Na goedkeuring volgt de uitwerking en indiening van nieuwe Nationaal Programma Groningen-projecten vanaf 2024._

10 Bespreken ingekomen stukken

_Portefeuillehouder: M.A. de Visser_

_Ambitiekader en prestatieafspraken Volkshuisvesting_

_Op verzoek van raadslid: L. Visser_

11 Rondvraag

12 Sluiting