Vergadering

Agenda - Raadsoverleg (openbaar)

14 februari 2024

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

02 Vaststellen van de agenda

03 Nieuwe achtervangovereenkomsten Staat/WSW, WSW/gemeenten

_Portefeuillehouder: M.A. de Visser_

 

_De WSW en VNG hebben één nieuwe achtervangovereenkomst geïntroduceerd ter vervanging van alle voorgaande achtervangovereenkomsten, zodat nog maar één set voorwaarden met gemeente Het Hogeland van toepassing is. De raad wordt is de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van deze achtervangovereenkomst en voorgesteld om geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de het aangaan van de nieuwe achtervangovereenkomst_

 

_Indien tijdens het raadsoverleg blijkt dat de raad, in tegenstelling tot het voorstel, wél wensen en bedenkingen heeft ten aanzien van dit onderwerp dan zullen deze toegevoegd worden aan de stukken ter besluitvorming in de eerstvolgende raadsvergadering._

04 Kredietverlening grote projecten

_Portefeuillehouder: E. Dijkhuis_

_De raad wordt gevraagd om een budget beschikbaar te stellen van € 590.000,- en de begroting hierop aan te passen ten behoeve van de voorbereiding van een 8-tal projecten. Door deze voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen kunnen de voorgenomen programma’s tijdig ter hand worden genomen._

05 Bespreken ingekomen stukken

05.A Beantwoording schriftelijke vragen (fractie Lokaal Sociaal) inzake uitleen medewerker aan Vakland

_A._ _Portefeuillehouder: M.A. de Visser_

 

**Beantwoording schriftelijke vragen (fractie Lokaal Sociaal) inzake uitleen medewerker aan Vakland.**

_Op verzoek van raadslid J. ter Veen (fractie Lokaal Sociaal)_

05.B Raadsmemo Evaluatie Groenbeleid.

_A._ _Portefeuillehouder: S. van Keijzerswaard._

 

**Raadsmemo Evaluatie Groenbeleid.**

_Op verzoek van raadslid H. Dost (fractie CDA)_

06 Rondvraag

07 Sluiting