Vergadering

Agenda - Raadsvergadering (openbaar)

6 maart 2024

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 19:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

A.04 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 31 januari 2024, alsmede de actuele Lijst van Toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: De Hamerstukken

_Voorgesteld wordt om, gelet op behandeling in het raadsoverleg op 14 februari jongstleden, zonder debat in te stemmen met de voorstellen._

B.06 Nieuwe achtervangovereenkomsten Staat/WSW, WSW/gemeenten

_Portefeuillehouder: M.A. de Visser_

 

_De WSW en VNG hebben één nieuwe achtervangovereenkomst geïntroduceerd ter vervanging van alle voorgaande achtervangovereenkomsten, zodat nog maar één set voorwaarden met gemeente Het Hogeland van toepassing is._

_De raad is in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van deze achtervangovereenkomst en wordt voorgesteld om geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de het aangaan van de nieuwe achtervangovereenkomst._

C Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken na behandeling in het raadsoverleg

_Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad._

C.07 Krediet grote opgaven

_Portefeuillehouder: E. Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd om een budget beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de plannen van de acht te onderscheiden opgaven, samen optellend tot een bedrag van €590.000,- . Door deze voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen kunnen de plannen voor de programma’s en projecten verder worden uitgewerkt en vervolgens voor een definitieve kredietaanvraag aan de raad worden voorgelegd._

C.08 Sluiting