Vergadering

Agenda - Raadsvergadering (openbaar)

3 april 2024

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

Bijgevoegde documenten

A.04 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 6 maart 2024, alsmede de actuele Lijst van Toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

B Besluitvorming door de raad: De Hamerstukken

_Voorgesteld wordt om, gelet op behandeling in_het _raadsoverleg op 20 maart jongstleden, zonder debat in te stemmen met de voorstellen._

B.06 Garantstelling hypotheek SV Bedum

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_SV Bedum heeft een hypotheek nodig ter grootte van € 350.000 voor de financiering van een nieuwe accommodatie. Het college heeft het voornemen om de door SV Bedum gevraagde garantstelling te verstrekken, onder voorbehoud van een positieve beoordeling door Stichting Waarborgfonds__Sport. Met dit raadsvoorstel wordt de gemeenteraad geadviseerd geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken._

B.07 Controleprotocol en normenkader 2023

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_In het controleprotocol wordt door uw gemeenteraad een aantal zaken geregeld ter afbakening en ondersteuning van de uitvoering van de jaarrekeningcontrole en de rechtmatigheidsverantwoording. Het voorliggende controleprotocol en normenkader is in lijn gebracht met de geactualiseerde verordeningen en de raad wordt gevraagd om het_controleprotocol en normenkader vast te stellen.

B.08 Realiseren brug Schouwerzijlsterweg te Winsum

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_Middels een motie heeft u het college gevraagd om te onderzoeken of en hoe de bestaande duikerverbinding in de Schouwerzijlsterweg tussen het Omsnijdingskanaal en het Winsumerdiep kan worden vervangen door een vaste brug. U bent hierover eerder geïnformeerd middels een memo. In het voorstel wordt u gevraagd in te stemmen met de realisatie van deze brug en de benodigde middelen hiervoor beschikbaar te stellen (financieel krediet a € 450.000 en jaarlijkse kapitaalslasten (1e jaar € 15.750) ten laste van algemene middelen)._

B.09 Bestemmingsplan en grondexploitatie “Wilgenhof Uithuizen”

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_U wordt gevraagd om het bestemmingsplan Wilgenhof Uithuizen vast te stellen en de bijbehorende grondexploitatie en de voor de realisering benodigde kredieten beschikbaar te stellen. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor de ontwikkeling en realisatie van een uitbreiding in de wijk en wordt voorzien in de woonbehoefte van de inwoners van Uithuizen en omgeving._

B.10 Bestemmingsplan en grondexploitatie “woongebied Ds. Uilkensstraat Eenrum”

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad wordt gevraagd om het bestemmingsplan ‘Woongebied Ds. Uilkensstraat Eenrum’, de beeldkwaliteitsparagraaf als onderdeel van de welstandsnota en de bijbehorende grondexploitatie vast te stellen en voor dit plan conform begrotingswijziging middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering hiervan. Voorliggend plan maakt het planologisch mogelijk om aan de Ds. Uilkensstraat vier vrijstaande woningen te bouwen. Hiermee wordt ruimte geboden voor vernieuwing van de woningvoorraad en wordt tegemoet gekomen aan de vraag vanuit het dorp naar vrijstaande woningen._

B.11 Huisvesting IST Bedum en IST Uithuizermeeden-Roodeschool

_Portefeuillehouder: Karen Hansems (en Mariette de Visser)_

 

_De Integrale Sociale Teams zijn op verschillende locaties in de gemeente Het Hogeland gehuisvest dichtbij de inwoners en met inloopmogelijkheid en spreekkamers om inwoners te kunnen spreken. Voor het IST in Bedum doet zich nu een kans voor om de huisvesting verder te optimaliseren door op termijn te verhuizen naar het nieuw te bouwen gezondheidscentrum in Bedum. Door intrek te nemen in dit nieuw te bouwen centrum wordt het mogelijk om onder één dak samenwerking met andere zorgaanbieders aan te gaan om zodoende gezondheidsbevordering van alle inwoners van Bedum en omgeving te realiseren. De raad wordt gevraagd om hiervoor een budget beschikbaar te stellen van €44.610 incidenteel en €71.200 structureel en de begroting hierop aan te passen._

C Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken na behandeling in het raadsoverleg

C.12 Actualisatie Financiële Verordeningen

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De huidige financiële verordeningen dateren uit 2019. Een actualisatie van deze verordeningen en nota’s wordt voorgelegd aan de raad ter vaststelling. Naast deze actualisatie wordt u ook gevraagd om een aantal verordeningen en nota’s in te trekken._

C.13 Budgetoverhevelingen 2023-2024

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_Elk jaar ontvangt de raad een voorstel voor de overheveling van budgetten die in het afgelopen jaar nog niet zijn besteed maar waarvan de werkzaamheden in het komende jaar nog plaats moeten vinden. U wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde overheveling van budgetten van 2023 naar 2024 en de begroting conform voorstel te wijzigen._

C.14 Actualisatie begroting energie 2024 en opmaat naar uitvoeringsprogramma energie

_Portefeuillehouder: Arjen Nolles_

 

_Met de uitgangspunten voor de verdere uitbouw en de actualisatie van de begroting energie 2024 wordt via het uitvoeringsprogramma verder vorm gegeven aan de energietransitie. In dit voorstel wordt uitgelegd hoe dit wordt vormgegeven en wordt de raad gevraagd om hiervoor_ _een bedrag van €1.429.329 beschikbaar te stellen._

C.15 Indexering Nationaal Programma Groningen (in samenhang met het volgende agendapunt)

_Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding en Mariette de Visser_

 

_Vanuit het programmabureau Nationaal Programma Groningen heeft de gemeente Het Hogeland een indexatiebedrag van € 761.134,- ontvangen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het gemeentelijk trekkingsrecht (eerste en tweede tranche)._ _Het indexatiebedrag is bedoeld voor compensatie van gestegen kosten in het afgelopen kalenderjaar door toedoen van inflatie, zoals de bouwkosten. De raad wordt gevraagd om de indexeringsverdeling goed te keuren en ter goedkeuring in te dienen bij het programmabureau Nationaal Programma Groningen._

C.16 Verdeling en bestemming restant gemeentelijk trekkingsrecht NPG (in samenhang met het vorige agendapunt)

_Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding en Eltjo Dijkhuis_

 

_Op 1 januari 2024 heeft de gemeente Het Hogeland nog een resterend trekkingsrecht (eerste en tweede tranche) Nationaal Programma Groningen inclusief inhoudingen van €.195.445,50. De raad wordt gevraagd om de verdeling en bestemming van het restant van het gemeentelijk trekkingsrecht onder de projecten Tocamaheerd, Nieuw Roakeldais en Kunstcentrum De Ploeg (elk voor gelijke delen) vast te stellen. Ook wordt de raad gevraagd om toestemming te verlenen voor het indienen van de (financiële) wijzigingsvoorstellen bij het programmabureau Nationaal Programma Groningen._

C.17 Incidentele subsidie Gebiedscoöperatie Het Hogeland

_Portefeuillehouder: Mariette de Visser_

 

_De gemeenteraad wordt gevraagd om de komende vier jaar vanaf 2024 € 100.000 per jaar beschikbaar te stellen voor een subsidierelatie met de Gebiedscoöperatie Het Hogeland._

D Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken zonder behandeling in het raadsoverleg

_Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad._

D.18 Instellen Gemeenschappelijke regeling ter bevordering van de democratische verankering van raden en staten bij de implementatie en uitvoering van “Nij Begun” in de vorm van een Regioberaad

_Portefeuillehouder: Anne Marie Smits, Rolf van Bruggen en Jacob Cleveringa_

_Om de samenwerking tussen Provinciale Staten van Groningen en de raden van de in het voorstel genoemde gemeenten een stevige verankering te geven wordt de raad verzocht een Gemeenschappelijke regeling vast te stellen in de vorm van een Regioberaad en hiervoor twee raadsleden aan te wijzen om namens de raad deel te nemen aan het Regioberaad en één raadslid als vervanger. Het betreft een lichte vorm van samenwerking waarbij geen bevoegdheden worden overgedragen._

D.19 Motie vreemd aan de orde Geen kerncentrale in Het Hogeland PvdA GroenLinks GemeenteBelangen Het Hogeland ChristenUnie

D.20 Motie vreemd aan de orde Uniforme regeling isolatiesubsidie in Het Hogeland GB GL VVD PvdA CDA HLC LS en CU

D.21 Sluitig