Vergadering

Agenda - Raadsoverleg (openbaar)

17 april 2024

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

02 Vaststellen van de agenda

03 Rondvraag

04 Nij Begun; terugkoppeling

a. Herstel en versterking

b. Sociale agenda

c. Economische agenda

d. Regioberaad

e. overig

05 Dorpshuizenbeleid 2024 - 2028 “Ruimte voor ontmoeting!”

_Portefeuillehouder: Mariette de Visser_

 

_Het huidige dorpshuizenbeleid loopt tot en met 2024. Bij een evaluatie van dit beleid is gebleken dat het wenselijk is om eerder met een nieuw beleidsplan en bijbehorende subsidieregeling te komen. De raad wordt gevraagd het nieuwe dorpshuizenbeleid vast te stellen en de financiële consequenties (vanaf 2024 e.v.) op te laten nemen in de Voorjaarsnota._

06 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. De wetswijziging is bedoeld om de gemeenteraad meer grip op de besturing van de gemeenschappelijke regelingen te geven. Vanwege deze wetswijziging moet de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe gewijzigd worden. Het college vraagt de gemeenteraad om toestemming voor het aangaan van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling._

07 Reglementen van Orde voor de raadsvergaderingen en andere werkzaamheden en raadsoverleggen

_Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding & griffier_

 

_Op 2 januari 2019 heeft uw raad besloten het Reglement van Orde 2019 voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Het Hogeland vast te stellen. Inmiddels bestaat de gemeente Het Hogeland 5 jaar en is er behoefte aan een aantal wijzigingen en aanscherpingen. Om deze reden liggen nu voor u twee Reglementen van Orde: één voor de raadsvergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en één voor de raadsoverleggen. U wordt gevraagd deze vast te stellen._

08 Raad zet stap voorwaarts naar strategische griffie

_Portefeuillehouder: werkgeverscommissie_

 

_De werkgeverscommissie heeft met de raad gesproken over het ambitieniveau en de daarbij horende ondersteuning vanuit de griffie, waarbij is aangegeven dat er uitbreiding nodig is bij de griffie om de huidige werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren én om te komen tot een meer strategische griffie. Dit voorstel ziet op deze uitbreiding._

09 Sluiting