Vergadering

Agenda - Raadsvergadering (openbaar)

15 mei 2024

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 23:00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

Bijgevoegde documenten

A.04 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 3 april 2024, alsmede de actuele Lijst van Toezeggingen

A.05 Bestuurlijke agenda

_De raad kan reageren op de door het college toegezonden bestuurlijke agenda. Deze wordt elk kwartaal besproken_

Bijgevoegde documenten

A.06 Ingekomen stukken

B Besluitvorming door de raad: Bij acclamatie

_Voorgesteld wordt om bij acclamatie in te stemmen met het voorstel._

B.06.A Actualisatie benoemingen door de raad: Lid Algemeen Bestuur Havenschap Groninger Seaports

C Besluitvorming door de raad: De Hamerstukken

_Voorgesteld wordt om, gelet op behandeling in_het _raadsoverleg op 17 april jongstleden, zonder debat in te stemmen met de voorstellen._

C.07 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is per 1 juli 2022 gewijzigd. De wetswijziging is bedoeld om de gemeenteraad meer grip op de besturing van de gemeenschappelijke regelingen te geven. Vanwege deze wetswijziging moet de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe gewijzigd worden. Het college vraagt de gemeenteraad om toestemming voor het aangaan van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling._

C.08 Reglementen van Orde voor de raadsvergaderingen en andere werkzaamheden en raadsoverleggen

_Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding & griffier_

 

_Op 2 januari 2019 heeft uw raad besloten het Reglement van Orde 2019 voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Het Hogeland vast te stellen. Inmiddels bestaat de gemeente Het Hogeland 5 jaar en is er behoefte aan een aantal wijzigingen en aanscherpingen. Om deze reden liggen nu voor u twee Reglementen van Orde: één voor de raadsvergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en één voor de raadsoverleggen. U wordt gevraagd deze vast te stellen._

C.09 Raad zet stap voorwaarts naar strategische griffie

D Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken na behandeling in het raadsoverleg

_Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad._

D.10 Dorpshuizenbeleid 2024 - 2028 “Ruimte voor ontmoeting!”

_Portefeuillehouder: Mariette de Visser_

 

_Het huidige dorpshuizenbeleid loopt tot en met 2024. Bij een evaluatie van dit beleid is gebleken dat het wenselijk is om eerder met een nieuw beleidsplan en bijbehorende subsidieregeling te komen. De raad wordt gevraagd het nieuwe dorpshuizenbeleid vast te stellen en de financiële consequenties (vanaf 2024 e.v.) op te laten nemen in de Voorjaarsnota._

D.11 Sluiting