Vergadering

Agenda - Raadsoverleg (openbaar)

22 mei 2024

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

17:15 - 22:30 uur

Het raadsoverleg start wanneer de raadsvergadering is afgelopen (tijd van 17.15 uur is een richttijd).

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

02 Vaststellen van de agenda

03 Rondvraag

04 Bestemmingsplan Rensumalaan 1 Uithuizermeeden

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De Rensuma Boon Stichting heeft het plan om aan het begin van de Rensumalaan een nieuwe woning met werkschuur te bouwen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 8 december 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het plan. Om deze reden wordt de raad middels voorliggend voorstel gevraagd het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen._

05 Bestemmingsplan Menkema Uithuizen

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_Vanwege de aardbevingsproblematiek in de wijk Menkema worden er 91 woningen gesloopt en 85 woningen teruggebouwd. Hiervoor is er een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft van 1 december 2023 tot en met 11 januari 2024 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft geleid tot een aanpassing op de plankaart en bijbehorende regels van het bestemmingsplan. De zienswijze heeft geen aanleiding gegeven tot aanpassing van het stedenbouwkundig plan._

 

_De raad wordt middels het voorstel gevraagd om in te stemmen met de nota van beantwoording van de zienswijze; het bestemmingsplan conform deze nota vast te stellen en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen._

06 Bestemmingsplan De Tille Uithuizen

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_Bestemmingsplan De Tille beoogt de bestemming te wijzigen van de Oude Tilsterweg 23 in Uithuizen (zorgcentrum de Tille). Dit voorziet in de mogelijkheid voor het bouwen van zorg/woonclusters. Daarnaast biedt het de mogelijkheid voor het realiseren van een theehuis en stalgebouw met dierenweide. Van 8 december 2023 tot en met 18 januari 2024 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Hierop zijn twee zienswijzen binnengekomen. Middels dit voorstel wordt de raad gevraagd de zienswijze te beantwoorden conform het voorstel in de zienswijzennota en het bestemmingsplan overeenkomstig aan te passen en vast te stellen._

07 Grondexploitatieoverzicht 2024

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_Ter vaststelling wordt aangeboden het jaaroverzicht 2023 (Grondexploitaties Overzicht 2024) van de lopende grondexploitaties van de gemeente Het Hogeland. De herziening maakt onderdeel uit van de jaarrekening 2023. Alle financiële consequenties die voortvloeien uit de herzieningen zijn één op één verwerkt in de (concept) jaarrekening 2023 Het Hogeland. De raad wordt gevraagd om de Grondexploitaties Overzicht 2024 vast te stellen; de gewijzigde kredieten, voorzieningen, winst- en verliesnemingen voor deze grondexploitaties vast te stellen, inclusief de begrotingswijziging; de genomen winsten van 2 plannen totaal € 96.500,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve “grondexploitaties”; het opgehoogde verlies op de voorzieningen van totaal € 1.097.067,- ten laste van het rekeningresultaat te brengen en daarnaast ook de gronden (niet in exploitatie) gelegen naast De Tille en nabij Almersma Zuid af te waarderen voor een totaalbedrag van € 1.475.996,- ten laste van het rekeningresultaat._

08 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Groningen Seaports

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De afgelopen jaren leefde de wens bij het Dagelijks en Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Groningen Seaports (hierna GR GSP) en ook bij GSP NV om de governance met betrekking tot de activiteiten in het havengebied te herzien. Met dit voorstel is beoogd om een toekomstbestendige governancestructuur in te richten. De raad wordt gevraagd om het strategisch kader GSP vast te stellen, de zeggenschapsverhouding te wijzigen en indien gewenst een zienswijze in te dienen ten aanzien van het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling._

09 Realisatie blok C Bedum

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_Na de sloop van het pand De Vlijt 10 in het centrum van Bedum is de ruimte ontstaan om de volgende fase van het centrumplan Bedum in uitvoering te brengen. Op deze plek komt het nieuwe plein ter vervanging van het huidige Kerkplein. Hiermee komt de bouwlocatie voor realisatie van Blok C beschikbaar. De raad wordt gevraagd om in dit kader in te stemmen met de realisatie van Blok C in het centrum van Bedum inclusief verplaatsing van de bibliotheek en hiervoor een krediet van € 3.200.000,- excl. btw met als 1ste kapitaallast € 112.000,-beschikbaar te stellen en de bouw van de nieuwe dubbele gymzaal en de bijbehorende investering van € 5.700.000,- incl. btw met als 1ste kapitaallast € 199.500,- te betrekken bij de afwegingen in de voorjaarsnota._

10 Nij Begun; terugkoppeling

a. Herstel en versterking (M. de Visser)

b. Sociale agenda (K. Hansems)

c. Economische agenda (E. Dijkhuis)

d. Regioberaad (A. Smits)

e. overig

Bijgevoegde documenten

11 Nadere bespreking ingekomen stukken:

12 Wegsleepverordening gemeente Het Hogeland

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_Het college stelt aan de raad voor om de nieuwe Wegsleepverordening gemeente Het Hogeland vast te stellen en de Wegsleepregeling gemeente De Marne 2013 in te trekken._ _Voor de herindeling gold een wegsleepverordening voor het gebied van de voormalige gemeente de Marne. Op grond van de wet Arhi blijft een verordening van een voormalige gemeente van kracht in het betreffende gebied als deze niet wordt ingetrokken of vervangen. In de overige gebieden van de voormalige gemeenten bestond geen wegsleepverordening._ _Als u met dit voorstel instemt geldt er een nieuwe geactualiseerde wegsleepverordening voor de gehele gemeente en kan de oude verordening van De Marne worden ingetrokken._

13 Herinrichting centrum Baflo

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_Medio 2023 heeft Dorpsbelangen Baflo het Strategisch Dorpsplan Baflo Rasquert gepresenteerd, Een van de eerste projecten in dit Dorpsplan is een revitalisatie van het centrum. In september 2023 is een schetsontwerp gepresenteerd aan de gemeenteraad tijdens een bezoek van de raad aan Baflo._ _Onder voorbehoud van de besluitvorming over de voorjaarsnota wordt de raad gevraagd in te stemmen met de uitvoering van de herinrichting van het centrum van Baflo. Met als gevolg dat het centrum van Baflo opgewaardeerd wordt naar een gezellige en klimaatadaptieve omgeving met meer groen, meer ruimte voor fietsers en voetgangers, betere begaanbaarheid en goede bewegwijzering._

14 Plan van aanpak vanuit Evaluatie Groenbeleidsplan

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_In 2023 heeft het college het groenbeleidsplan geëvalueerd om inzicht te krijgen in de uitvoering van het beleid. Deze evaluatie is op 13 december 2023 met de raad gedeeld. In het plan van aanpak werken we een aantal aanbevelingen uit de evaluatie uit tot concrete acties, met bijbehorende kostenramingen. De raad wordt middels voorliggend voorstel gevraagd om het Plan van Aanpak vervolg evaluatie Groenbeleidsplan vast te stellen en de financiële gevolgen te verwerken in de voorjaarsnota._

15 Jaarstukken Regio Groningen Assen 2024

16 Jaarrekening 2023 en begroting 2025 Groningen Seaports

17 Sluiting