Vergadering

Agenda - Raadsoverleg (openbaar)

19 juni 2024

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

02 Vaststellen van de agenda

03 Rondvraag

04 Nij Begun; terugkoppeling

a. Herstel en versterking (M. de Visser)

b. Sociale agenda (K. Hansems)

c. Economische agenda (E. Dijkhuis)

d. Regioberaad (A. Smits)

e. overig

05 Duurzaam Integraal Huisvestingsplan

_Portefeuillehouder: Karen Hansems_

_In samenwerking met de schoolbesturen is een Duurzaam Integraal Huisvestingsplan (DIHP) opgesteld voor vervangende (ver)nieuwbouw van verouderde schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. U wordt gevraagd in te stemmen met het Duurzaam Integraal Huisvestingsplan. De financiële gevolgen van dit plan worden opgenomen in de kadernota ter integrale afweging._

06 Eerste begrotingswijziging GR PG&Z 2024

_Portefeuillehouder: Karen Hansems_

 

_De nieuwe Cao-akkoorden voor 2023 en 2024 leiden tot voorliggend voorstel. Door deze akkoorden stijgen de personeelskosten ten opzichte van de begrote personeelskosten. Het eigen vermogen van GGD Groningen is niet toereikend om dit negatieve effect op te vangen. Daarom wordt voorgesteld om het tekort door middel van de inwonerbijdrage in rekening te brengen bij de gemeenten. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op deze incidentele verhoging van de inwonerbijdrage 2024. Het voorstel is geen zienswijze in te dienen. Als de raad van mening is dat een zienswijze op deze begrotingswijziging toch nodig is, dan heeft hij de vrijheid om deze in te dienen._

07 Ontwerpbegroting GR PG&Z Groningen 2025

_Portefeuillehouder: Karen Hansems_

_Op 5 april 2024 heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling PG&Z de ontwerpbegroting GR PG&Z 2025 en het jaarverslag en de jaarrekening GR PG&Z 2023 besproken. Hierna zijn deze financiële stukken voorgelegd aan de colleges van de deelnemende gemeenten in de provincie Groningen met het verzoek deze aan te bieden aan de raad. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025._ _Het voorstel is geen zienswijze in te dienen. Als de raad van mening is dat een zienswijze hierop toch nodig is, dan heeft hij de vrijheid om deze in te dienen._

07.A Finale Investering in De Tirrel

_Portefeuillehouder: Karen Hansems_

 

_Nu het project De Tirrel zijn einde nadert is het tijd om de eindbalans op te maken. In samenhang met de in december 2022 behandelde raadsvoorstellen wordt ditmaal in twee separate voorstellen ingegaan op het Investeringskrediet voor de bouw en op het krediet Exploitatie en Beheer voor inrichting. Dit voorliggende voorstel betreft een aanvullend investeringskrediet voor de bouw. De raad wordt gevraagd het benodigd aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor een bedrag van 1,965 miljoen euro. Verder wordt de raad gevraagd om de afschrijvingstermijn van het totale krediet voor de Tirrel te verlengen van 40 jaar naar 50 jaar._

07.B Beheer en Exploitatie De Tirrel

_Portefeuillehouder: Karen Hansems_

_Nu het project De Tirrel zijn einde nadert is het tijd om de eindbalans op te maken. In samenhang met de in december 2022 behandelde raadvoorstellen wordt ditmaal in twee separate voorstellen ingegaan op het Investeringskrediet voor de bouw en op het krediet Exploitatie en Beheer voor inrichting._ _Dit voorliggende voorstel betreft Beheer en Exploitatie. De raad wordt gevraagd een eenmalig aanvullend krediet van €100.000 voor de inrichting van de Tirrel beschikbaar te stellen._

08 Ambitiedocument nieuw gemeentehuis

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

 

_De raad heeft op 7 december 2023 ingestemd met het Plan van Aanpak voor de definitiefase van dit nieuwe gemeentehuis. In de definitiefase worden de volgende documenten opgesteld:_

_\- Voorliggend ambitiedocument_

_\- Uitwerking in een Programma van Eisen_

_\- Locatiestudie_

_\- Haalbaarheid van ambitie, programma en locatie_

_Het eerste document, het ambitiedocument wordt middels dit raadsvoorstel aan de raad voorgelegd ter vaststelling._

09 Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024, kaderbrief 2025 en meerjarenbegroting 2025-2028 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

_Portefeuillehouder: Stefan van Keijzerswaard_

_Op 13 maart jl. heeft het bestuur van de Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer de jaarstukken 2023, de begrotingswijzing 2024, de Kadernota 2025 en de ontwerp meerjarenbegroting 2025-2028 vastgesteld. In het kader van de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in staat gesteld om kennis te nemen van de stukken en haar zienswijze(n) of commentaren kenbaar te maken. Het voorstel is geen zienswijze in te dienen. Als de raad van mening is dat een zienswijze hierop toch nodig is, dan heeft hij de vrijheid om deze in te dienen._

09.A NPG-project 'Het Oude Diepgebied'

_Portefeuillehouders: Stefan van Keijzerswaard en Arjen Nolles_

 

_Het college van B&W wil een project indienen bij het Nationaal Programma Groningen voor het project ‘het Oude Diepgebied’. Dit is het gebied tussen de driehoek Winsum, Sauwerd en Garnwerd. Het college vraagt de gemeenteraad om hiermee in te stemmen._

10 Beleidsbegroting 2025 en Ontwerp Beleidsplan Crisisbeheersing 2024-2028 Veiligheidsregio Groningen

_Portefeuillehouder: Henk Jan Bolding_

 

_Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Groningen heeft op 28 maart 2024 ingestemd met het ontwerp Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2024-2028._

_Conform artikel 14 en 15 van de wet Veiligheidsregio's wordt de deelnemende gemeenteraden verzocht om formeel in te stemmen met het Regionaal Risicoprofiel en zienswijzen en wensen kenbaar te maken waarmee het Ontwerp Regionaal Beleidsplan aangevuld kan worden. u wordt gevraagd om onder voorbehoud in te stemmen met de concept beleidsbegroting 2025 en een zienswijze in te dienen ten aanzien van het Ontwerp Regionaal Beleidsplan._ _Als de raad van mening is dat een aanvullende zienswijze hierop nodig is, dan heeft hij de vrijheid om deze in te dienen._

11 Ontwerpbegroting 2025, begrotingswijziging 2024 en concept jaarrekening 2023 Omgevingsdienst Groningen

_Portefeuillehouder: Arjen Nolles_

 

_In de vergadering van het AB van de ODG, op 28 maart 2024, is de ontwerpbegroting 2025 vastgesteld. Ook heeft de ODG op 1 februari de begrotingswijziging 2024 besproken. De stukken zijn op 12 april aangeboden aan de gemeente._ _Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in staat gesteld om een zienswijze op financiële stukken van dit samenwerkingsverband te geven. Het voorstel is geen zienswijze in te dienen. Als de raad van mening is dat een zienswijze hierop toch nodig is, dan heeft hij de vrijheid om deze in te dienen._

12 Verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Het Hogeland

_Op 11 december 2019 heeft de raad de Verordening kwaliteit uitvoering en handhaving omgevingsrecht Het Hogeland vastgesteld. Deze verordening heeft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) als juridische grondslag. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet is deze grondslag vervallen. Het ligt voor de hand om een soortgelijke verordening vast te stellen met de Omgevingswet als grondslag. Voorliggend voorstel ziet hierop; de raad wordt gevraagd de verordening uitvoering en handhaving omgevingsrecht Het Hogeland vast te stellen._

13 Bestemmingsplan Havenstraat 10, 8 en 4 Wehe- den Hoorn

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op de adressen Havenstraat 10, 8 en 4 in Wehe-den Hoorn. In het huidige bestemmingsplan hebben deze adressen bedrijfsbestemming. De adressen worden niet meer gebruikt voor bedrijfsdoeleinden, maar voor woondoeleinden. Het voorliggende bestemmingsplan maakt een bestemmingswijziging van bedrijfsbestemming naar een woonbestemming mogelijk. Daarmee wordt de juridische situatie in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen._

14 Bestemmingsplan Winsumertrekpad 1 te Onderdendam

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_Het bestemmingsplan ‘Winsumertrekpad 1 te Onderdendam’ wijzigt de bestemming van “Agrarisch” naar “Wonen”. De huidige bebouwing is door aardbevingsschade onbewoonbaar. De bedrijfswoning en bijgebouwen zullen gesloopt worden. De eigenaren hebben geen agrarisch bedrijf. De nieuwe woning vervangt de bedrijfswoning behorende bij het voormalige agrarische bedrijf. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen._

15 Herziene begroting 2024 VKB

_We bieden u de herziene Begroting 2024 van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen (VKB) aan. Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in staat gesteld om een zienswijze op financiële stukken van dit samenwerkingsverband te geven. Het voorstel is geen zienswijze in te dienen. Als de raad van mening is dat een zienswijze hierop toch nodig is, dan heeft hij de vrijheid om deze in te dienen._

16 Onderzoekscenario’s asiel

_Portefeuillehouder: Mariette de Visser_

 

_Op dit moment is er plaats voor 500 statushouders op de noodopvanglocaties van het COA in Winsum en Uithuizen. Deze locaties zijn echter niet geschikt voor langdurige opvang en zullen in principe sluiten op 1 november 2024._ _Een extern onderzoeksbureau is gevraagd om een aantal scenario’s te presenteren voor een structurele COA locatie. In het voorliggende voorstel wordt u geadviseerd in te stemmen met scenario B voor een structurele COA locatie: een hoofdlocatie met één of twee neven locaties._

17 Opheffen Raadsoverleg Grote Projecten

_Portefeuillehouder: de auditcommissie_

 

_Als gevolg van ontwikkeling van de interne organisatie inhoudende een ingrijpende aanpassing van de werkwijze bij grote opgaven is afgesproken dat de raad een voorstel ontvangt om te kunnen besluiten dat het raadsoverleg Grote Projecten wordt opgeheven. Dit voorstel ziet hierop._

18 Vraagstelling en mandaat burgerberaad

_Portefeuillehouder: de raadswerkgroep burgerberaad_

 

_Op 2 maart 2022 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om een burgerberaad in te stellen en te organiseren. Het plan van aanpak en de begroting zijn hiervoor de leidraad. De raadswerkgroep burgerberaad zou vervolgens met een voorstel voor vraagstelling en mandaat komen. Deze ligt nu voor. De raad wordt hierin gevraagd om de vraagstelling en het mandaat vast te stellen en te besluiten dat de raadswerkgroep gecontinueerd wordt ter begeleiding van de verdere voorbereidingen voor het burgerberaad._

19 Sluiting