Vergadering

Agenda - Raadsvergadering (openbaar)

8 november 2023

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 22:30 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

Bijgevoegde documenten

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

Bijgevoegde documenten

A.04 Vaststellen besluitenlijst 4 oktober 2023, alsmede de actuele Lijst van Toezeggingen

A.05 Ingekomen stukken

A.06 Benoeming nieuw lid werkgeverscommissie

_De raad wordt gevraagd om het raadslid mevrouw Anne Marie Smits te benoemen als lid van de werkgeverscommissie._

B Besluitvorming door de raad: Bespreekstukken na behandeling in het raadsoverleg

_Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad._

B.07 Implementatieplan Ontwikkelplein Het Hogeland

_Portefeuillehouder: Mariëtte de Visser_

_De raad wordt gevraagd in 2023 € 600.000, € 553.558 en in 2024_ _€ 256.364 incidenteel alsmede vanaf 2024 € 652.420 structureel in te zetten ten behoeve van (de gevolgen van) het implementatieplan Ontwikkelplein en de bijbehorende begrotingen hierop aan te passen._

C Besluitvorming door de raad: Rechtstreeks geagendeerd

C.08 Begroting 2024

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad word gevraagd_ _de aangeboden programmabegroting 2024 vast te stellen, inclusief meerjarenraming 2025–2027 en de bijlage._

C.09 Verordeningen 2024

_Portefeuillehouder: Eltjo Dijkhuis_

 

_De raad word gevraagd__de volgende verordeningen voor 2024 vast te stellen:_

\- _Verordening Afvalstoffenheffing inclusief bijbehorende tarieventabel 2024;_

\- _Verordening Forensenbelasting 2024;_

\- _Legesverordening inclusief bijbehorende tarieventabel 2024;_

\- _Verordening Lijkbezorgingsrechten inclusief bijbehorende tarieventabel 2024;_

\- _Verordening Marktgelden 2024;_

\- _Verordening Onroerendezaakbelasting 2024;_

\- _Verordening Roerende zaakbelasting 2024;_

\- _Verordening Riool- en waterzorgheffing 2024._

C.10 Sluiting