Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

18 september 2014

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 18 juni 2014

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Vaststelling bestemmingsplan “Bedum Kern locatie De Plank” (rv nr 043)

Hamerstuk

Wijziging gemeentelijke welstandsnota i.v.m. locatie De Plank (rv nr 044)

De functie cliëntondersteuning en de positie en transitie van MEE Groningen (rv nr 045)

Hamerstuk

Jaarverslag 2013 van de Bestuurscommissie Stichting Openbaar Onderwijs Marenland (rv nr 046)

Hamerstuk

Regio Groningen-Assen jaarstukken 2014 (rv nr 047)

Hamerstuk

Concept begroting Ability (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 048)

Discussiestuk

Actualisatie begroting 2014 Veiligheidsregio (rechtstreeks geagendeerd, rv nr 051)

Discussiestuk

Stand van zaken plannen Bederawalda en krediet aanvraag (aangepast voorstel, rv nr 049)

Kadernotitie 2014 (rv nr 050)

Begrotingswijzigingen (rv nr 052)

 

 

Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen (BRP) (rv nr 053, rechtstreeks geagendeerd)

Sluiting