Vergadering

Agenda - Raadsvergadering (openbaar)

22 mei 2024

Raadszaal, locatie Uithuizen, Hoofdstraat West 1

16:30 - 17:15 uur

NB. De eindtijd van 17.15 uur is een richttijd. Aansluitend aan de raadsvergadering vindt het raadsoverleg plaats.

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

A.01 Opening van de vergadering en mededelingen

A.02 Vaststellen van de agenda

A.03 Vragenuur raad

B Besluitvorming door de raad: rechtstreeks ter besluitvorming in de raad geagendeerd, zonder behandeling in het raadsoverleg

_Voordat de raad tot besluitvorming overgaat wordt het college nader bevraagd en/of vindt er een debat plaats in de raad._

B.04 Vaststellen regionale en gezamenlijke reactie naar aanleiding van de notitie ‘hoofdlijnen uitwerking Staat van Groningen in de Groningenwet’ van de staatssecretaris Mijnbouw, de heer Vijlbrief, voordat de - concept - wettekst van de Groningenwet formeel ter consultatie wordt aangeboden

_Portefeuillehouders: Mariette de Visser en Henk Jan Bolding_

 

_De staatssecretaris van Mijnbouw heeft tijdens een bijeenkomst van en met het regioberaad i.o. op 20 maart jongstleden toegezegd de raden en Staten voor de formele consulatie van de ontwerpwet - de Groningenwet - te betrekken bij het opstellen van de (ontwerp)wet. In dat kader is een hoofdlijnennotitie opgesteld. In deze notitie is een schets van de onderwerpen van de Groningenwet weergegeven. Het bevat nog geen gedetailleerde uitwerking van de wet, maar geeft wel - in hoofdlijnen - aan wat de wet gaat regelen._

 

_De raad wordt in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren. De staatssecretaris verwerkt vervolgens alle door hem verkregen input - van alle betrokken gemeenten, de Staten en waterschappen - op de hoofdlijnennotitie in de ontwerptekst van de Groningenwet._

_Waarna de ontwerpwet op de reguliere wijze, via een internetconsultatie, ter consultatie worden aangeboden. Desgewenst kan de raad alsdan - opnieuw - een reactie geven._

_Het startmoment van de internetconsultatie staat nog niet vast, maar het staat al wel vast dat dit proces begin september afgerond moet zijn._

 

_Na het verwerken van de consultatiereacties vervolgt de staatssecretaris het wetgevingsproces. De (concept) wettekst zal ter advisering aan de Raad van State worden voorgelegd. Daarna legt de staatssecretaris de wettekst ter behandeling en vaststelling aan de Tweede en Eerste Kamer voor. Tenslotte moet de wet in de Staatscourant worden gepubliceerd, waarmee de wet van kracht wordt. Het doel is dat wet vanaf 1 januari 2026 van kracht is._

B.05 Sluiting