Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

26 april 2018

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 28 maart 2018

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Wijziging Verordening Re-integratie en Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet

Jaarstukken 2018 Regio Groningen-Assen

Wijziging Legesverordening 2018 i.v.m. aanleg breedband

Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2

Beleidsmatige & financiële kaders begroting 2019 ARCG

Begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

Sluiting

Na afloop van de raadsvergadering presentatie concept Stationsgebied