Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

31 mei 2018

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Bijgevoegde documenten

Notulen raadsvergadering van 26 april 2018

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag bijgewoonde vergaderingen

Onderzoek geloofsbrieven nieuw benoemd raadslid

Installatie nieuw raadslid

Aanwijzen lid werkgeverscommissie kwartiermaker/beoogd griffier

Ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Jaarstukken 2017 GR Participatie Noord Groningen (Ability)

Bijstelling begroting 2018 en ontwerpbegroting 2019 GR PG&Z

Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) gemeente Het Hogeland

Evaluatie en wijziging regeling financiƫle ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten 2018

Begrotingswijzigingen

Sluiting