Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

21 juni 2018

Raadzaal Bedum

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Bijgevoegde documenten

Notulen raadsvergadering van 31 mei 2018

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Grondexploitatie Ter Laan IV

Hamerstuk

Ontwerpbegroting 2019 ARCG

Hamerstuk

Krediet vernieuwing behuizing en herinrichting Hertenkamp

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio Groningen

Discussiestuk

Meerjarenkoers 2018-2021 Veiligheidsregio Groningen

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen

Bijgevoegde documenten

Sluiting