Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

12 juli 2018

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 21 juni 2018

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag bijgewoonde vergaderingen

Ontwerpbestemmingsplan Oostelijke ontsluitingsweg Bedum

Jaarverslag en jaarrekening

Voorjaarsnota 2018

Onderzoek ‘Eigen bijdrage Hulp bij huishouden’ rekenkamercommissie

Nadere analyse Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2018

Begrotingswijzigingen

Motie vreemd aan de orde van de dag (betreft statiegeld) notitie Bijlage normaal

Sluiting