Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

20 september 2018

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 12 juli 2018

Bijgevoegde documenten

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Aanvraag bijdrage fase 2 voor renovatie en verbouw van dorpshuis “De Kern” in Zuidwolde (rv nr 048)

Hamerstuk

Bijgevoegde documenten

Fietsstrategie gemeente Bedum (rv nr 049)

Hamerstuk

Definitieve verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning nieuwbouw “Togtemaarschool” aan De Vlijt te Bedum (rv nr 050)

Discussiestuk

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning bed & breakfast aan de Bedumerweg 34 te Onderdendam (rv nr 051)

Discussiestuk

Ontwerpwijziging begroting 2018 (programma RIGG) van de GR Publieke Gezondheid & Zorg (rv nr 052)

Discussiestuk

Stand van zaken en beschikbaarstellen van een krediet ter uitvoering van het scholenprogramma

Discussiestuk 

Krediet t.b.v. huisvesting bestuur en organisatie gemeente Het Hogeland (rechtstreeks geagendeerd) (rv nr 054)

Discussiestuk

Beeindiging relaties met partnergemeenten (rechtstreeks geagendeerd) (rv nr 055)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen (rv nr 056)

Discussiestuk

Bijgevoegde documenten

Sluiting