Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

8 november 2018

Raadzaal Bedum

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Vragenuur voor raadsleden

Notulen gecombineerde raadscommissievergadering VROM/ABZ 4 oktober 2018

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Bestemmingsplan gebouwd erfgoed (rv nr 058)

Discussiestuk

Bespreking halfjaarlijkse monitor Sociaal Domein (informerend, rechtstreeks geagendeerd)

Informeren/opinieren

Gemeentelijke heffingen (rv nr 061, rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Controleprotocol 2018 (rv nr 062, rechtstreeks geagendeerd)

Discussiestuk

Begrotingswijzigingen (rv nr 060)

Motie (vreemd aan de orde van de dag)

Sluiting