Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

5 juli 2018

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag van de gecombineerde vergadering VROM / ABZ van 7 juni 2018

Ontwerpbestemmingsplan Oostelijke ontsluitingsweg Bedum

Beleid zonne-energie gemeente Het Hogeland

Jaarverslag en jaarrekening 2017

Voorjaarsnota 2018

Bijgevoegde documenten

Onderzoek 'Eigen bijdrage Hulp bij juishouden' rekenkamercommissie

Nadere analyse Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2018

Rondvraag

Sluiting