Vergadering

Agenda - Gemeenteraadsvergadering

2 januari 2019

Raadszaal, Uithuizen

13:00 - uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

1. Opening eerste raadsvergadering van Het Hogeland

1. Opening eerste raadsvergadering van Het Hogeland

Bijgevoegde documenten

2. Beëdiging waarnemend burgemeester

3. Beëdiging en installatie raadsleden

4. Benoeming van de griffier

5. Vaststellen van de agenda

6. Werkwijze van de raad van Het Hogeland en vaststellen aantal raadseigen verordeningen.

6 A. Vaststellen vergaderstructuur en werkwijze 2019

6 B. Vaststellen van het reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden 2019

6 C. Vaststellen van de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2019

6 D. Vaststellen van de verordening op het fractieassistentschap 2019

6 E. Vaststellen verordening rechtspositie raadsleden en wethouders 2019

6 F. Vaststellen gedragscode raadsleden 2019

6 G. Vaststellen verordening rekenkamercommissie 2019

6 H. Vaststellen verordening auditcommissie 2019

7. Organisatie griffie Het Hogeland

7 A. Vaststellen personeelsbudget griffie

7 B. Benoemen griffiemedewerkers

7 C. Vaststellen verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Het Hogeland

7 D. Vaststellen instructie voor de griffier

8. Coalitieakkoord

9. Benoeming en beëdiging wethouders

10. Vaststellen diverse verordeningen

Bijgevoegde documenten

11. Sluiting