Vergadering

Agenda - Raadscommissie ABZ Bedum

12 april 2018

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Presentatie SV Bedum van de plannen voor een multifunctionele accommodatie op het Sportpark Bedum

Opening en vaststelling agenda

Verslag van de gecombineerde vergadering VROM / ABZ van 15 maart 2018

ARCG jaarrapport 2017 en beleidsmatige & financiële kaders begroting 2019

Jaarstukken 2018 Regio Groningen-Assen

Actualisatie grondexploitaties terrein Vogelzang en Bedrijvenpark Boterdiep fasen 1 en 2

Wijziging Legesverordening 2018 i.v.m. aanleg breedband

Bespreking Monitor Sociaal Domein 4e kwartaal 2017

Bespreking memo colleges BMWE (26-02-2018): "Sturing tekorten jeugdhulp"

Bespreking memo colleges BMWE (20-02-2018): "gezamenlijk plan Groninger gemeenten Van beschermd Wonen en Opvang naar wonen met begeleiding op maat: op weg naar 2020"

Wijziging verordening Re-integratie en verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet

Stand van zaken uitvoering actiepunten beleidsnota sport en bewegen 2013-2019

Rondvraag

Sluiting