Vergadering

Agenda - Raadscommissie VROM Bedum

15 maart 2018

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Verslag van de gecombineerde vergadering VROM/ABZ van 8 februari 2018

MER-beoordeling oostelijke ontsluitingsweg Bedum

Positionering Werkplein Ability in de nieuwe Gemeente Het Hogeland

Overheveling budgetten 2017 naar 2018

Rapportage Sociaal Domein, 4e kwartaal 2017

Rondvraag

Sluiting