Vergadering

Agenda - Gemeenteraad Bedum

23 oktober 2014

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening en vaststelling agenda

Bijgevoegde documenten

Reacties CDA, PvdA, ChristenUnie en VVD op verklaring “Aftreden Gemeentebelangen” van 23 september 2014.

Vragenuur voor raadsleden

Notulen raadsvergadering van 18 september 2014

Ingekomen stukken / verslag van bijgewoonde vergaderingen

Wijziging verordening leerlingenvervoer (rv nr 054)

Hamerstuk

Concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid politie Noord-Nederland 2015-2018 (rv nr 055)

Hamerstuk

(Her)benoeming van leden in diverse gremia (rv nr 056, rechtstreeks geagendeerd)

Lange Termijn Agenda (LTA, rv nr 057, rechtstreeks geagendeerd)

Bijgevoegde documenten

Begrotingswijzigingen (geen)

Sluiting