Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

31 januari 2018

Raadzaal De Marne

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 19 december 2017, alsmede de lijst van toezeggingen

Ingekomen stukken

Benoeming en installatie nieuwe wethouder

De raad wordt gevraagd, na voordracht van de fractie van GroenLinks en onderzoek van de geloofsbrieven, mevrouw A.M. Smits te benoemen tot wethouder van de gemeente De Marne.

Onderzoek geloofsbrieven en toelating nieuw raadslid

De raad wordt gevraagd de geloofsbrieven van de heer J.B. Schouten-van Schagen te onderzoeken en wanneer aan de vereisten is voldaan hem toe te laten tot de raad.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Het Hogeland

Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer

Verlenging pilot Opzet Taalhuizen BMWE 2018

De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met de verlenging van de pilot Opzet Taalhuizen BMWE 2018 en de daarbij behorende financiƫle middelen beschikbaar te stellen.

Rondvraag

Motie vreemd aan de orde van de dag

Sluiting