Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

20 februari 2018

Raadzaal De Marne

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen Raadzaal

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek Raadzaal

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Door loting wordt bepaald welk raadslid bij stemming het eerst zijn/haar stem uitbrengt.

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 30 januari 2018, alsmede de lijst van toezeggingen

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de vorige vergadering en de bijbehorende lijst van toezeggingen vast.

Ingekomen stukken

De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken verder worden behandeld.

Najaarsnota 2017 en Begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst Groningen Raadzaal

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de najaarsnota 2017, in te stemmen met de Begrotingswijziging 2018 en eventuele zienswijzen kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen.

Rondvraag

Sluiting