Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

27 maart 2018

Raadzaal De Marne

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 februari, alsmede de lijst van toezeggingen.

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de vorige vergadering en de bijbehorende lijst van toezeggingen vast.

Ingekomen stukken

De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken verder worden behandeld.

Aanvullend krediet Kindcentrum Leens

De raad wordt gevraagd een aanvullend krediet van € 1.600.000 beschikbaar te stellen voor de bouw van het Kindcentrum Leens en de hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 100.000 per jaar te dekken vanuit de vrij beschikbare begrotingsruimte vanaf 2020, conform de Financiële Verordening.

Positionering Werkplein Ability in de nieuwe gemeente

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het ontwerpbesluit van het college over de positionering van Werkplein Ability en wensen en bedenkingen op dat ontwerpbesluit aan het college kenbaar te maken.

Visiedocument Inwonerkracht

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het visiedocument ‘Inwoners voorop in Het Hogeland’.

Begroting herindelingskosten BMWE 2018

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de begroting herindelingskosten BMWE 2018 en middels een begrotingswijziging een bedrag van € 815.000 beschikbaar te stellen ter dekking van de begrote herindelingskosten over 2018.

Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst

Budget overhevelingsverzoeken 2017

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de budgetoverhevelingsverzoeken ter grootte van in totaal € 921 en hiertoe, vooruitlopend op de vaststelling van de resultaatbestemming van de jaarrekening 2017, budget voor het begrotingsjaar 2018 beschikbaar te stellen ter grootte van € 921 ten laste van de Algemene reserve en in te stemmen met het bestedingsvoorstel van de vrijgevallen middelen voorziening organisatiewijziging.

Actualisatie begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid en Zorg (GR PG&Z)

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de actualisatie begroting 2018 van de GR PG&Z en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Verharden fietsoversteekplaatsen tankbanen defensieterrein

De raad wordt gevraagd een aanvullend krediet van € 119.000,= incl BTW beschikbaar te stellen voor de aanleg van 6 overgangen ter plaatse van de tankbanen op het defensieterrein en de bestaande bruggen in deze route met een dubbele brugleuning uit te voeren en de hieruit voortvloeiende kosten te dekken uit de algemene reserve van 2018.

Rondvraag

Sluiting