Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

24 april 2018

Raadzaal De Marne

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 27 maart 2018, alsmede de lijst van toezeggingen

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de vorige vergadering en de bijbehorende lijst van toezeggingen vast.

Ingekomen stukken

De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken verder worden behandeld.

Herbeoordeling m.e.r.-procedure Waddenkwartier Lauwersoog

De raad wordt gevraagd het besluit t.a.v. de mer-procedure bij het bestemmingsplan voor het Waddenkwartier te Lauwersoog te herzien en te besluiten om geen m.e.r.-procedure te doorlopen.

Visie mestopslag

De raad wordt gevraagd de ‘Visie mestopslag De Marne’, versie 20 maart 2018, vast te stellen.

Verordening Re-integratie en verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet BMWE 2018

De raad wordt gevraagd de verordeningen vast te stellen:

  • Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018;
  • Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ BMWE 2018.

Rondvraag

Sluiting