Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

29 mei 2018

Raadzaal De Marne

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 april 2018, alsmede de lijst van toezeggingen

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de vorige vergadering en de bijbehorende lijst van toezeggingen vast.

Ingekomen stukken

Milieueffectrapportage Heiploeg

De raad wordt gevraagd te besluiten dat voor de uitbreiding van Heiploeg geen milieueffectrapportage nodig is.

 

Verkenning uitvoering VTH taken Het Hogeland

De raad wordt gevraagd de gekozen richting van het college te bekrachtigen.

Meerjarenkoers Veiligheidsregio Groningen 2018-2021 “Grip op risico’s”

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de meerjarenkoers Veiligheidsregio Groningen 2018-2021 en een zienswijze in te dienen.

Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Veiligheidsregio Groningen

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de Jaarrekening 2017 en de Begroting 2019 van de Veiligheidsregio Groningen en hierop geen zienswijze in te dienen.

Jaarrekening, Jaarverslag en Verantwoording uitvoeringskosten 2017 Werkplein Ability (GR PNG)

De raad wordt gevraagd met instemming kennis te nemen van de concept Jaarrekening en het jaarverslag 2017 van Werkplein Ability en zijn zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van Werkplein.

Begroting Omgevingsdienst Groningen

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de ontwerpbegroting ODG 2019, in te stemmen met het reserveren van het totaalbedrag in de begroting van Het Hogeland 2019 en een zienswijze in te dienen.

Jaarrekening 2017 en begroting 2019 Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen

De raad wordt gevraagd de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 van het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen voor kennisgeving aan te nemen en een eventuele zienswijze in te dienen.

Zienswijze ontwerpbegroting 2019 en ontwerpbijstelling programma RIGG in begroting 2018

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 PG&Z en de ontwerpbijstelling van de begroting 2018 RIGG en hierop geen zienswijze in te dienen.

Evaluatie en gewijzigde regeling financiële ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten 2018

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van de evaluatie financiële ondersteuning chronisch zieken en gehandicapte minima BMWE en van de Beleidsregel financiële tegemoetkoming eigen risico zorgkosten BMWE 2018.

De raad wordt gevraagd de benodigde extra middelen te onttrekken aan de reserve sociaal domein voor het jaar 2018 en de begroting overeenkomstig te wijzigen.

Aanwijzen lid werkgeverscommissie beoogd griffier

De raad wordt gevraagd voor de periode tot 1 januari 2019 een werkgeverscommissie in te stellen voor het vervullen van de werkgevers-rol richting kwartiermaker/beoogd griffier en het raadslid T.M. de Vries als lid van deze werkgeverscommissie aan te wijzen.

Rondvraag

Sluiting