Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

10 juli 2018

Raadzaal De Marne

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 mei 2018, alsmede de lijst van toezeggingen

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de vorige vergadering en de bijbehorende lijst van toezeggingen vast.

Ingekomen stukken

De raad stelt vast op welke wijze de ingekomen stukken verder worden behandeld.

Herziening Grondexploitaties 2018

De raad wordt gevraagd de herziening Grondexploitaties 2018 vast te stellen.

Jaarstukken 2017

De raad wordt gevraagd kennis te nemen van het accountantsverslag en de jaarstukken 2017 vast te stellen.

Herbouw jeugdsoos Wehe-den Hoorn

De raad wordt gevraagd om de hiervoor bestemde middelen (€ 139.000,-) uit de Bestemde Reserve beschikbaar te stellen voor de herbouw van de jeugdsoos

Budget voor Werken aan de Dorpen

De raad wordt gevraagd het krediet van € 994.000 beschikbaar te stellen voor het project Werken aan de Dorpen.

Beleid zonne-energie Het Hogeland

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het ‘Beleid zonne-energie Het Hogeland’.

Koppelkansen opgave waterschap regionale waterkering

De raad wordt gevraagd een krediet van € 468.000 beschikbaar te stellen voor de koppelkans met het Waterschap Noorderzijlvest.

Agiostorting EHL

De raad wordt gevraagd zijn wensen en bedenkingen bij de agiostorting EHL kenbaar te maken aan het college.

Rekenkameronderzoek Eigen bijdrage Hulp bij Huishouden

De raad wordt gevraagd te bepalen in hoeverre conclusies en aanbevelingen van het rapport worden overgenomen.

Nadere analyse strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2018

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de inhoud van de nadere analyse strategisch beleidskader Werk en inkomen 2018.

Rondvraag

Sluiting