Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

25 september 2018

Raadzaal De Marne

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 juli 2018

De raad stelt de concept-besluitenlijst van de vorige vergadering vast.

Ingekomen stukken

Bestuursrapportage 2018

De raad wordt gevraagd de bestuursrapportage 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

Vlekkenplan huisvesting Het Hogeland

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van in totaal € 500.000,- voor de realisatie van de huisvesting voor de gemeentelijke organisatie van Het Hogeland.

Ontwerpwijziging van de begroting 2018 (programma RIGG) van de GR Publieke Gezondheid & Zorg

De raad wordt gevraagd geen zienswijze in te dienen.

Controleprotocol accountantscontrole 2018, inclusief normenkader

De raad wordt gevraagd het controleprotocol 2018, inclusief het normenkader vast te stellen.

Rondvraag

Bijgevoegde documenten

Sluiting