Vergadering

Agenda - Gemeenteraad De Marne

6 november 2018

Raadzaal De Marne

20.00 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening, vaststelling agenda en mededelingen

Bijgevoegde documenten

Spreekrecht voor het publiek

Aanwijzen van de primus bij hoofdelijke stemming

Vaststelling van besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 september 2018

Ingekomen stukken

Belastingverordeningen en tarieven 2019

De raad wordt gevraagd de belastingverordeningen en tarieven 2019 vast te stellen.

Aanpassing beleidsregels woningbouw

De raad wordt gevraagd het woningbouwbeleid aan te passen.

Analyse tekort van BUIG-budget

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de rapportage Analyse tekort van het BUIG-budget en verbeterplan 2018 Gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond".

Begrotingswijzigingen

Rondvraag

Sluiting