Vergadering

Agenda - Raadsklankbordgroep

8 maart 2018

Raadzaal gemeente De Marne

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 31 januari 2018

Mededelingen

Stand van zaken herindeling

Stand van zaken raadseigen projectgroepen

Presentatie huisvesting gemeente Het Hogeland

Notitie vergaderwijze gemeenteraad Het Hogeland (1e bespreking)

Positionering Werkplein/Ability binnen de nieuwe gemeente Het Hogeland

Visie inwonerkracht

Begroting 2018 project herindeling

Rondvraag

Sluiting