Agenda - Raadsklankbordgroep 4 april 2018

Raadzaal gemeente De Marne
19.30 - 23.00 uur

Download alle vergaderdocumenten
OnderwerpBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 8 maart 2018

Mededelingen

Stand van zaken herindeling

Stand van zaken raadseigen projectgroepen

Presentatie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Notitie planning en control

Benoeming beoogd griffier

Rondvraag

Sluiting