Vergadering

Agenda - Raadsklankbordgroep

8 mei 2018

Raadzaal gemeente De Marne

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen openbare besluitenlijst en actiepuntenlijst 4 april 2018 en vaststellen besloten besluitenlijst 4 april 2018

Mededelingen

Stand van zaken herindeling

Stand van zaken raadseigen projectgroepen

Planning en Controlcyclus (2e bespreking)

Notitite Taken en formatie griffie gemeente Het Hogeland

Aanwijzen lid werkgeverscommissie kwartiermaker/beoogd griffier

Rondvraag

Sluiting