Vergadering

Agenda - Raadsklankbordgroep

4 juli 2018

Raadzaal gemeente Eemsmond te Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst 30 mei 2018

Mededelingen

Stand van zaken herindeling

Stand van zaken raadseigen projectgroepen

Presentatie Economische visie

Vlekkenplan huisvesting Het Hogeland

Kadernota Het Hogeland 2019-2022

Begroting raad en griffie 2019

Beleid Zonne-energie Het Hogeland

Plan documentaire bewustwording Het Hogeland

Bijgevoegde documenten

Rondvraag

Sluiting