Vergadering

Agenda - Raadsklankbordgroep

28 november 2018

Raadzaal gemeente Eemsmond te Uithuizen

19.30 - 23.00 uur

Agendapunten

AgendapuntBesluitvorming

Opening

Vaststellen agenda

Bijgevoegde documenten

Vaststellen besluitenlijst en actiepuntenlijst bijeenkomst 31 oktober 2018

Mededelingen

Ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

Stand van zaken herindeling

Stand van zaken aardbevingsdossier

Stand van zaken opstellen concept-Begroting 2018

Bijgevoegde documenten

Inrichting dienstverlening gemeente Het Hogeland

Koersdocument inwonerkracht

Economische bouwstenen van Het Hogeland: "Ruimte voor ondernemen"

Toekomstbestendige zorginfrastructuur

Concept-verordening rechtspositie raadsleden en wethouders

Rondvraag

Sluiting