Privacy

Wanneer u iets aanvraagt bij de gemeente, dan hebben wij vaak uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld voor de levering van een paspoort of vergunning. Gemeente Het Hogeland verwerkt uw persoonsgegevens volgens geldende privacywetgeving. .

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen van wie binnen de gemeente Het Hogeland persoonsgegevens verwerkt worden.

Denk hierbij aan:

 • burgers van de gemeente Het Hogeland
 • bezoekers van onze website
 • (medewerkers van) partners
 • medewerkers van de gemeente Het Hogeland
 • derden die met de gemeente Het Hogeland communiceren

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente Het Hogeland?

De gemeente Het Hogeland houdt een verwerkingsregister bij waarin u kunt lezen welke persoonsgegevens wij verwerken.

In het verwerkingsregister is vastgelegd:

 • Welke persoonsgegevens wij verwerken.
 • Waarvoor wij deze persoonsgegevens verwerken.
 • Op grond waarvan wij deze persoonsgegevens mogen verwerken.
 • Welk bestuursorgaan binnen de gemeente daarvoor verantwoordelijk is.
 • Of wij persoonsgegevens uitwisselen met externe partijen.
 • Waar mogelijk: wat de bewaar- en vernietigingstermijnen zijn.
 • Of de persoonsgegevens geëxporteerd, opgeslagen of toegankelijk gemaakt worden buiten de Europese Unie.

Onze beloftes

Rechtmatigheid en behoorlijkheid

Persoonsgegevens worden op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt volgens de wet.

Transparantie

Het moet voor u duidelijk zijn hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, De gemeente informeert u eenvoudig, toegankelijk en begrijpelijk over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Grondslag en doelbinding

Persoonsgegevens worden alleen met een rechtmatige grondslag verwerkt en voor een doel dat van te voren is bepaald en omschreven. De persoonsgegevens die wij verwerken worden in principe alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. In een aantal gevallen gebruiken wij persoonsgegevens ook voor doelen die daarmee samenhangen (zoals bijvoorbeeld om ons beleid te verbeteren), maar hier is alleen sprake van voor zover de wet dat toestaat.

Bewaartermijn

Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om bijvoorbeeld gemeentelijke taken uit te voeren of om wettelijke bepalingen te kunnen naleven. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig.

Integriteit en vertrouwelijkheid

Gemeente Het Hogeland zorgt voor een passende beveiliging om te zorgen dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies en onrechtmatige verwerking. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht.

Delen van gegevens

In bepaalde gevallen is het nodig dat persoonsgegevens gedeeld worden. We delen deze gegevens niet zonder de expliciete toestemming van betrokkene of zonder een wettelijke grondslag. Voordat wij persoonsgegevens delen met externe partijen maken wij afspraken met deze partijen hoe zij zorgvuldig met uw persoonsgegevens om gaan. 

Proportionaliteit

Als wij persoonsgegevens verwerken toetsen wij of de inbreuk op uw privacy niet onevenredig is in verhouding tot het doel dat wij met de verwerking van persoonsgegevens willen bereiken. Bij elke verwerking wordt daarom getoetst of er niet meer gegevens verwerkt worden dan noodzakelijk.

Subsidiariteit

Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt gekozen voor de werkwijze die het minste inbreuk maakt op uw privacy. Bij elke verwerking wordt daarom getoetst of er een minder belastende manier is om onze taak uit te voeren.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt. Het gaat om de volgende rechten:

 • Recht op informatie: Als u persoonsgegevens aan de gemeente verstrekt heeft u het recht om te weten op welke manier de gemeente daarmee om zal gaan. U wordt niet nogmaals geïnformeerd als u al weet dat de gemeente persoonsgegevens van u verzamelt en verwerkt, en weet waarom en voor welk doel dat gebeurt. Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten u om, wordt u geïnformeerd op het moment dat deze voor de eerste keer worden gebruikt.
 • Inzagerecht: U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens over u bekend zijn binnen de gemeente. Dit recht heeft alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet die van een andere persoon. In uitzonderlijke gevallen (die in de wet beschreven staan) kan de gemeente weigeren om u inzage te geven in uw gegevens.
 • Correctierecht: Als de door de gemeente gebruikte persoonsgegevens over u niet kloppen of onvolledig zijn kunt u een verzoek indienen bij de gemeente om deze aan te vullen en/of te corrigeren.
 • Recht op wissen van gegevens: In gevallen waarin u uw toestemming om gegevens te verwerken in wil trekken/ wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of op een andere manier door de gemeente in strijd met de wet worden gebruikt, kunt u een verzoek indienen bij de gemeente om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking: In gevallen waarin u vindt dat de over u verwerkte persoonsgegevens onjuist zijn/ in strijd met de wet worden gebruikt/ de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld maar u ze nog wel nodig heeft voor de uitoefening of verdediging van enig recht in rechte of in geval van een lopende bezwaarprocedure, wordt het gebruik daarvan op uw verzoek beperkt, behalve in uitzonderingsgevallen die in de wet beschreven staan.
 • Recht op bezwaar: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De gemeente zal hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen.

Om als betrokkene gebruik te maken van deze rechten kunt u een verzoek indienen. 

Cookies

Lees de aparte cookie-verklaring.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is de landelijke toezichthouder op het gebied van privacy. Wilt u meer weten over de bescherming van uw persoonsgegevens, kijk dan op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met de griffie via griffie@hethogeland.nl.

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over deze privacyverklaring dan kunt u hierover contact opnemen met de gemeente.