Taken van de gemeenteraad


Taak 1 | De bevolking van Het Hogeland vertegenwoordigen

De gemeenteraad is volgens de Grondwet het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en vertegenwoordigt alle inwoners van Het Hogeland.. Raadsleden treden op namens de inwoners.

Taak 2 | De hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente 

De gemeenteraad gaat over de leef- en woonomgeving binnen Het Hogeland en stelt gemeentelijke regelingen - zogenaamde verordeningen - vast. Dat kan gaan over de verkeersveiligheid, ruimtelijke plannen of het cultuurbeleid. De subsidieverordening bijvoorbeeld is een gemeentelijke regeling waarin regels staan opgenomen over de toekenning van bepaalde subsidies. De raad stelt deze verordening vast, terwijl het college - ook wel het dagelijks bestuur genoemd - deze uitvoert. Een ander voorbeeld is dat de gemeenteraad besluit hoeveel geld waaraan wordt besteed (programmabegroting). 

Taak 3 | Controleren of het college van burgemeester en wethouders het afgesproken beleid goed uitvoert

De gemeenteraad stelt de grote lijnen van het beleid vast, dat wordt uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad controleert of het college alle afspraken nakomt.


Taken goed uitvoeren

Om deze taken goed uit te voeren kan de raad gebruik maken van een aantal instrumenten, namelijk:

 • een amendement | een voorstel tot wijzigen van een raadsvoorstel

 • een motie | een uitspraak/verzoek van de raad aan het college om iets te doen/te laten

 • een initiatiefvoorstel | een raadslid legt zelf een eigen onderbouwd voorstel voor aan de raad

 • een interpellatie | een raadslid kan het college schriftelijk aanspreken op een actuele kwestie of beleid

 • recht op onderzoek | recht op ambtelijke bijstand


Werkwijze raad

De werkwijze van de gemeenteraad is vastgelegd in het Reglement van orde (pdf, 110kb) voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Het Hogeland. Er zijn meerdere manieren waarop een raad tot een besluit komt. Voorafgaand een besluit wordt er op verschillende manieren informatie ingewonnen.


Onderwerpen in de raad 

Er zijn drie manieren waarop een onderwerp in de raad besproken kan worden:

 1. Beeldvorming | informatie delen zonder oordeel
  Raadsleden gebruiken een beeldvormende vergadering om zich te laten informeren over de onderwerpen.
 2. Oordeelsvorming | vaststellen wat je ervan vindt
  Tijdens de oordeelvormende vergadering bestaat voor inwoners, organisaties en bedrijven de mogelijkheid om in te spreken.
 3. Besluitvorming | samen het besluit nemen
  Hierbij neemt de gemeenteraad een besluit, op basis van de verzamelde feiten, de gegevens van de insprekers en de standpunten van de raadsleden.


Het presidium

Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters van de partijen in de raad en de burgemeester. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het presidium. De griffier is de secretaris van het presidium. Het presidium stelt het vergaderschema van de raad vast en bereidt alle vergaderingen en bijeenkomsten van de raad voor. Daarnaast stelt het presidium de lange termijnagenda van de raad vast.