Wat doet de griffie

De griffie is de verbindende schakel tussen het college, de raad en de inwoners van Het Hogeland. De meeste raadsleden hebben een baan naast hun werk voor de raad. De griffie helpt, ondersteunt en adviseert de gemeenteraad bij het uitoefenen van zijn taken, maar ook de burgemeester in zijn rol als voorzitter van de raad en de fracties. De griffie werkt voor alle raadsleden en fracties en is dus onafhankelijk en politiek neutraal.

Werkzaamheden

De taken van de griffie kunnen samengevat worden in de volgende punten.

  • Vraagbaak voor de raad, fracties en raadsleden en voor vragen uit de organisatie over de raad;
  • Gemeenteraad adviseren over procedures, werkwijzen en de vergaderstructuur;
  • Individuele raadsleden helpen en adviseren;
  • Contact met inwoners en instellingen over alle vragen die de raad aangaan;
  • Het voorbereiden van vergaderingen van de raad en de uitwerking van deze vergaderingen;
  • Voorbereiding en co√∂rdinatie van bijeenkomsten en werkbezoeken van de raad;
  • Contact met de interne organisatie als de raad ondersteuning nodig heeft van een ambtenaar;
  • Verzorgen communicatie van de raad;
  • Organiseren en invulling geven aan de communicatie van de raad richting inwoners.