Wat doet de rekenkamer?


De rekenkamer van de gemeente Het Hogeland helpt de gemeenteraad met het vervullen van de kaderstellende en controlerende taak. Dit doet de rekenkamer door onafhankelijk onderzoek te doen naar doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Bij dit onderzoek kan worden:

  • Teruggekeken: Bereikt de gemeente wat ze wil bereiken? En doet ze wat ze wilde doen?
  • Vooruitgekeken: Doet de gemeente de juiste dingen? Sluit ze bijvoorbeeld aan bij lokale en landelijke toekomstige ontwikkelingen?
  • Gekeken of het geld doelmatig en rechtmatig is besteed: Krijgt de gemeente waar voor het uitgegeven geld? En doet ze dat volgens de regels?

Zie ook de animatie Wat doet de rekenkamer? 

Onderzoek

De rekenkamer beoogt door het doen van onderzoek informatie te leveren voor de discussie van de gemeenteraad. Het accent ligt daarbij op het lerende aspect. De rekenkamer kan zelf bepalen welke onderzoeken worden gedaan en hoe dat wordt aangepakt. Er wordt gebruik gemaakt van externe onderzoeksbureaus. Bij de keuze van onderwerpen wordt rekening gehouden met de maatschappelijke relevantie en de actualiteit.

De rekenkamer stemt de keuze voor onderzoeksonderwerpen af met de gemeenteraad, de auditcommissie en de gemeentesecretaris. Het onderzoek van de rekenkamer moet duidelijk maken wat het gevoerde beleid betekent voor de inwoners van de gemeente. Daarbij wil de rekenkamer nadrukkelijk zorgen voor toegankelijke en begrijpelijke informatie over de uitgevoerde onderzoeken. De aanbevelingen die op basis van conclusies van het onderzoek worden geformuleerd zijn concreet, toekomstgericht en praktisch toepasbaar voor raad en college.

De werkwijze van de rekenkamer is vastgelegd in het Reglement van Orde en onderzoeksprotocol.
Lees hier de Verordening rekenkamer gemeente Het Hogeland 2024.

Rekenkamerleden

De rekenkamer bestaat uit vier externe leden waaronder de voorzitter en wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris. Rekenkamer Het Hogeland is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers.