Raad Het Hogeland geeft eerste reactie op Voorjaarsnota 2024

8 juli 2024

Op woensdag 10 juli a.s. om 15.00 uur vergadert de gemeenteraad van Het Hogeland.

Tijdens de raadsvergadering debatteert de gemeenteraad over de Voorjaarsnota 2024. De Voorjaarsnota is eerder aan de orde geweest tijdens het raadsoverleg op 26 juni en verkennend besproken. Aan het eind van de raadsvergadering neemt de gemeenteraad een besluit over de Voorjaarsnota. Acht van de negen raadsfracties geven vandaag in de Ommelander Courant een eerste reactie op de Voorjaarsnota 2024.

Waar gaat de Voorjaarsnota over
Het doel van de Voorjaarsnota is tweeledig. In het eerste deel van de nota laat het college een tussenstand zien van de inkomsten en uitgaven in 2024 (de lopende begroting 2024). In het tweede deel van de nota staat de kaderstelling voor de begroting van volgend jaar (begroting 2025) centraal. Ook wordt er vooruit gekeken op plannen en ontwikkelingen voor 2025 en verder. 

Rol van de gemeenteraad
De raad kan aangeven welke zaken de raad, gegeven de maatschappelijke context en opgaven, graag verwerkt ziet in concrete begrotingsvoorstellen en met welke inhoudelijke en financiĆ«le uitgangspunten (kaders) het college daarbij rekening moet houden. Mede op basis hiervan gaat het college aan de slag met het opstellen van de begroting, welke in het najaar wordt gepresenteerd en ter besluitvorming (vaststelling) aan de raad wordt voorgelegd.    

Raadsvergadering
Tijdens de raadsvergadering a.s. woensdag gaan alle fracties de algemene, politieke beschouwingen uitspreken. In de opmaat naar de begroting voor het jaar 2025. Daarna krijgt het college de kans om, per portefeuillehouder, te reageren. De behandeling van de voorjaarsnota gebeurt - in principe - in twee termijnen van zowel de fracties in de raad en het college. De raadsvergadering is openbaar. Meekijken kan op de publieke tribune in de raadszaal van Uithuizen of online via raadhethogeland.nl.